Voorwaarden art.6

Artikel 6:

Beëindiging van de lesovereenkomst ·   

1. Indien de lesovereenkomst niet is aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel niet is aangegaan voor een vaste periode kan de lesovereenkomst door zowel de leerling als de verkeersschool worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van één maand en wel tegen de eerste dag van een kalendermaand. De leerling is niet verplicht gedurende deze opzegtermijn lessen te volgen, mits is voldaan aan het gestelde in artikel 2 lid 2.

2. Indien de lesovereenkomst is aangegaan voor een vast aantal lessen of voor een vast overeengekomen periode (bv. de gecomprimeerde rijopleiding) kan de leerling de lesovereenkomst slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van hem/haar redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder gehoudenheid de prijs voor de reeds genoten lessen vermeerderd met de prijs van één lesuur, alsmede de administratiekosten, alsmede het door de rijschool al betaalde examengeld (CBR-, of BNOR gedeelte), annuleringsverzekering de ter zake door de rijschool al aan een verzekeraar betaalde premiebedragen, te vergoeden. Indien het bedrag ineens bij vooruitbetaling is voldaan dan zal de verkeersschool het verschuldigde bedrag restitueren onder aftrek van het door hem aan CBR, of BNOR betaalde examengeld, annuleringsverzekering betaalde premiebedragen en een bedrag naar rato van het aantal reeds genoten lessen vermeerderd met een vergoeding gelijk aan de prijs van één lesuur alsmede de administratiekosten.

3. De verkeersschool kan de lesovereenkomst, aangegaan voor een vast aantal lessen dan wel voor een vaste periode, slechts beëindigen om dusdanig dringende redenen, dat van de verkeersschool redelijkerwijs niet verwacht kan worden deze te continueren, onder de terugbetaling aan de leerling van die (les)gelden, waarvoor de verkeersschool nog niet heeft gepresteerd, onverminderd de in artikel 7 dezer overeenkomst gemelde mogelijkheid van de leerling zich te wenden tot het aldaar genoemde Bemiddelingsbureau.

 

Ga naar artikel 1-2-3-4-5-6-7-8

 

 

© 2021 Accuraat VOF. Designed By JoomShaper