Contact

Privacy verklaring:
Bij het verlenen van onze diensten in de coachpraktijk verwerken wij uw persoonsgegevens. Om u te informeren hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan hebben wij deze privacyverklaring opgesteld.

Deze privacyverklaring,
is voor het laatst aangepast op 13-09-2021

Accuraat Coaching, eenmanszaak gevestigd aan:
Kareldoormanstraat 32 8282 DM Genemuiden. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. KVK nummer: 05028860

Margreet van 't Noordende Eenkhoorn is de gegevensbescherming van Accuraat Coaching en hij is te bereiken via: info@accuraat.nu

Verkrijgen van persoonsgegevens
Indien u gebruik maakt van onze diensten verstrekt u ons uw persoonsgegevens om u deze diensten te kunnen verlenen. Dat kan bijvoorbeeld tijdens een gesprek, via onze website, via email, telefonisch of op andere wijze. Ook kan het voorkomen dat wij uw persoonsgegevens verkrijgen via derden in het kader van het coachtraject.

Persoonsgegevens,
Accuraat Coaching verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:
· NAW-gegevens
· Contactgegevens, zoals e-mailadres en telefoonnummers
· Werkervaring
· Competenties en interessegebieden
· Gespreksverslagen · Inhoud van communicatie
· IP-adres (dit doet overigens iedere website)

Doeleinden,
Accuraat Coaching verwerkt deze persoonsgegevens voor diverse doeleinden, zoals: · Het onderhouden van contact;
· Het bieden van een persoonlijk coachtraject;
· Een goede en efficiënte dienstverlening;
· Beheer van het cliëntenbestand;
· Het verrichten van administratieve handelingen;
· Het maken van een offerte;
· Facturering;
· Innen van gelden en indien nodig het nemen van incassomaatregelen;
· Nakoming van wettelijke verplichtingen;

Waarop is de verwerking gebaseerd,
Uw persoonsgegevens worden verwerkt om uitvoering te geven aan de overeenkomst met u met betrekking tot het coachtraject. Ook kunnen uw persoonsgegevens worden verwerkt om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, zoals bijvoorbeeld verplichtingen op basis van het fiscaal recht.

Tevens verwerken wij persoonsgegevens voor de hieronder genoemde gerechtvaardigde belangen:
· De verbetering van onze diensten;
· De bescherming van onze financiële belangen;
· Beveiliging en het beheer van onze systemen;

Indien persoonsgegevens worden verwerkt op grond van toestemming, zal dat afzonderlijk worden gevraagd.

Geautomatiseerde besluitvorming ,
Accuraat Coaching neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Accuraat Coaching) tussen zit. Accuraat Coaching gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:
· Apple e-mailprogramma – ontvangen en verzenden van e-mailverkeer – verwerken van e-mailaanvragen
· WordPress – content in website te kunnen aanpassen – ontwikkeling website · Internetbrowsers: Safari, Opera, Firefox, Chrome
· Apple iCloud – opslag
· Apple software programma – iWork (Numbers en Pages)
· Apple – Antivirus Software

Verstrekking aan derden:
Accuraat Coaching maakt gebruik van systemen en/of diensten van derde leveranciers, waaronder VDX internet service B.V. en waarbij het mogelijk is dat deze leverancier ook toegang heeft tot gegevens van onze klanten. Maakt u gebruik van onze diensten, dan bewaren zij in zogenaamde serverlogs automatisch enkele gegevens over uw verbinding met onze servers. Denk hierbij aan het IP-adres, browserversie, en het tijdstip van uw bezoek. De gegevens in deze logs gebruiken wij om fouten in onze systemen op te lossen en personen op te sporen die ons netwerk in gevaar brengen, om hier vervolgens maatregelen tegen te treffen.

Leest u de privacyverklaring van en de verwerkingsovereenkomst met
VDX internet Service BV om te zien hoe zij met uw persoonsgegevens omgaan.

Wij zullen uw gegevens niet verstrekken voor commerciële of goede doelen.

Doorgifte van uw gegevens buiten de EER
De EER is de Europese Economische Ruimte, bestaande uit de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en IJsland. Uw persoonsgegevens kunnen buiten de EER worden verwerkt door onze cloudprovider die gevestigd is in de VS. Daarvoor zijn concrete waarborgen op grond van de wet getroffen.

Daarnaast kunnen uw gegevens,
door derden buiten de EU worden opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt van LinkedIn in het contact met u. Deze partijen zijn “EU-VS Privacy Shield” gecertificeerd, zodat zij zich zullen houden aan de Europese privacyregelgeving.

Hoe lang wij uw gegevens bewaren,
Uw persoonsgegevens zullen niet langer worden bewaard dan noodzakelijk voor de doeleinden die in deze privacyverklaring zijn genoemd. Dit betekent dat uw persoonsgegevens bewaard worden zolang zij nodig zijn om de betreffende doelen te bereiken.

Bepaalde gegevens moeten wel langer bewaard worden,
omdat wij ons moeten houden aan wettelijke bewaarplichten, zoals de fiscale bewaarplicht.

Hoe wij uw gegevens beveiligen,
Wij vinden het belangrijk dat uw persoonsgegevens zijn beveiligd tegen verlies of onbevoegde toegang van uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij passende beveiligingsmaatregelen genomen. Gegevens verzonden via de website van Crossroad Coaching worden versleuteld verstuurd via SSL. Alle e-mailverkeer wordt beveiligd door Apple – Antivirus Software.

Cookies, of vergelijkbare technieken,
die wij gebruiken: Accuraat Coaching gebruikt standaard cookies of vergelijkbare technieken.

Uw rechten,
U heeft het recht om ons een verzoek te doen tot inzage van uw persoonsgegevens. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen 1 maand een overzicht van uw persoonsgegevens. Indien daaruit onjuistheden blijken kunt u verzoeken uw gegevens aan te passen, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen.

Ook kunt u ons verzoeken,
om overdracht van uw persoonsgegevens of kunt u bezwaar aantekenen tegen de verwerking van uw persoonsgegevens vanwege bijzondere persoonlijke omstandigheden.

Vragen over deze privacyverklaring,
of een verzoek over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u sturen naar:
Hans van 't Noordende,
Kareldoormanstraat 32
8281 DM Genemuiden.
0653627595
info@accuraat.nu

Als u een klacht heeft,
over de verwerking van uw persoonsgegevens laat dit dan vooral aan ons weten. Mocht u er met ons niet samen uitkomen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wijzigingen privacyverklaring
Deze privacyverklaring kan door ons worden aangepast. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.